Oldal kiválasztása

ÁSZF

A termekenyvagyok.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal vagy termekenyvagyok.hu) üzemeltetője a Boldogság Műhely Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt., cégjegyzékszáma: 01-09-323024, adószáma: 26302993-1-43, e-mail: info@termekenyvagyok.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Boldogság Műhely Kft.). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a termekenyvagyok.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybevevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett termekenyvagyok.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Weboldalon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Weboldalon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

 1. A Szolgáltatás

A termekenyvagyok.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a termékenység témájával kapcsolatos széleskörű információnyújtás. 

A termekenyvagyok.hu weboldalon megjelenő anyagok kizárólag tájékoztató jellegűek, semmiképpen nem tekinthetők orvosi, egészségügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, diagnózisnak, kezelésnek. A Szolgáltató nem orvos, ügyvéd vagy egyéb szakember, nem javasol vagy nem támogat semmilyen konkrét orvost, terméket, eljárást, véleményt vagy egyéb információt, amit a weboldalon megemlít. A tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely tartalomszolgáltatásnak minősül.

A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít. A tartalomszolgáltatás témája a termékenység. 

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

A termekenyvagyok.hu-n található Szolgáltatások szabadon fogyaszthatóak, azok bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikeressége továbbá függ attól, hogy a kiválasztott Felhasználói név alatt vagy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki, amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott Felhasználónevet és/vagy e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres. A regisztráció sikerének további feltétele, hogy a Felhasználó a megadott e-mail címére elküldött jelszóval, a regisztrációtól számított 24 órán belül bejelentkezzen a Weboldalra. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció részeként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a rendszer működésével kapcsolatban rendszerüzenetet küldjön. A termekenyvagyok.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet a Szolgáltató csak a Felhasználó erre vonatkozó kifejezetten hozzájárulásával küldhet.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

 1. Az egyes Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

3.1. Hírlevél: A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során bejelölt témában hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról,  eseményeiről elektronikus direkt marketing üzenetben (eDM levél), e-mailben tájékoztatást nyújt. A Felhasználó a Hírlevél szolgáltatást regisztráció nélkül is jogosult igénybe venni.

A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a termekenyvagyok.hu Szolgáltatásaira és tartalmára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre.

Az eDM levél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató vagy az általa bevont adatfeldolgozó marketing ill. reklám tartalmú értesítést küldjön.

 1. Szerzői jogi védelem

4.1. A Weboldal és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

 1. Hirdetések és linkek

5.1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett hirdetések elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat a Szolgáltató a szerkesztett tartalmaktól elkülönítetten (pl. jelöléssel) teszi közzé.

5.2. Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni!

5.3. Tilos a Weboldal felületein a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen adatgyűjtést, profilalkotást, monitorozást végezni!

5.4. A Weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A bannerek hirdetésnek minősülnek.

 1. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

6.1. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

6.2. A Weboldalt mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalmat.

 1. Vonatkozó jogszabályok
 • Európai Parlament és Tanács „Általános Adatvédelmi Rendeletét” („GDPR”) 2016/679
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Jelen Felhasználási feltételek 2019. július 6. napjától visszavonásig hatályosak