ÁSZF

A termekenyvagyok.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal vagy termekenyvagyok.hu) üzemeltetője Kiss Kata ev.  (székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utcaa 19., adószám: 67526886-1-43, e-mail: info@termekenyvagyok.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató)

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a termekenyvagyok.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybevevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett termekenyvagyok.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Weboldalon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Weboldalon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

 1. A Szolgáltatás

A termekenyvagyok.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a termékenység témájával kapcsolatos széleskörű információnyújtás. 

A termekenyvagyok.hu weboldalon megjelenő anyagok kizárólag tájékoztató jellegűek, semmiképpen nem tekinthetők orvosi, egészségügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, diagnózisnak, kezelésnek.

A Szolgáltató nem orvos, ügyvéd vagy egyéb szakember, nem javasol vagy nem támogat semmilyen konkrét orvost, terméket, eljárást, véleményt vagy egyéb információt, amit a weboldalon megemlít. A tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely tartalomszolgáltatásnak minősül.

A Szolgáltató nem folytat gyógyító tevékenységet és terápiát és nem diagnosztizál betegséget vagy annak hiányát.

A Szolgáltatás célja a termékenységi út érzelmi és mentális segítése, támogatása.

A Szolgáltatásban nyújtott mentorálási tevékenység nem helyettesíti az orvosi, konvencionális gyógyító eljárást, orvosi vizsgálatot és kezelést.

A Szolgáltatásban nyújtott termékenységmentorálási folyamat nem zárja ki bármiféle orvosi- vagy gyógyszeres kezelést, vagy bármilyen mentális terápiát.

A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít. A tartalomszolgáltatás témája a termékenység. 

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

A termekenyvagyok.hu-n található Szolgáltatások szabadon fogyaszthatóak, azok bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A Szolgáltatásban történő  mentorálás során a döntés joga végig a a Szolgáltatást igénybe vevő személyé, a Felhasználóé.  A Szolgáltatót a tudása, tapasztalatai és a gyakorlatok átadás kívül egyéb kötelezettség, felelősség engem nem terhel.

A Szolgáltatást igénybe vevő személynek, Felhasználónak a felmerülő egészségügyi problémák esetén orvoshoz szükséges fordulni.

Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatást igénybe vevő személy, Felhasználót a Szolgáltatás közben felmerülő bármilyen  egészségügyi problémájával kapcsolatban.

A Szolgáltató által javasolt, vagy egyébként más indíttatásból megvalósított valamennyi életmód- és étrendbeli változtatással kapcsolatban a Szolgáltatást igénybe vevő személynek, Felhasználónak a felelőssége kezelőorvosának a tájékoztatása és véleményének, javaslatának kikérése.

Bármely a Szolgáltatásban írásban vagy szóban elhangzó,  termekenyvagyok.hu weboldalon megjelenő információra való támaszkodás kizárólag a Szolgáltatást igénybe vevő személy, Felhasználó saját felelősségére történik.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikeressége továbbá függ attól, hogy a kiválasztott Felhasználói név alatt vagy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki, amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott Felhasználónevet és/vagy e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres. A regisztráció sikerének további feltétele, hogy a Felhasználó a megadott e-mail címére elküldött jelszóval, a regisztrációtól számított 24 órán belül bejelentkezzen a Weboldalra. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció részeként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a rendszer működésével kapcsolatban rendszerüzenetet küldjön. A termekenyvagyok.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet a Szolgáltató csak a Felhasználó erre vonatkozó kifejezetten hozzájárulásával küldhet.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

 1. Az egyes Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

3.1. Online program (Bababehívó Program):

Felhasználó megértette, hogy a Szolgáltató nem orvos és nem pszichiáter, így nem diagnosztizál, és nem kezel semmilyen testi, lelki és mentális betegséget, egészségi állapotot vagy súlyos panaszt.

A termékenységmentor folyamat és a Bababehívó Programban található módszerek, technikák, információk, nem helyettesítik az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. A klienssel közösen végzett érzelmi-, mentális és ener­getikai munka kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítéseképpen, azzal együtt használható, Bármely, tartósan fennálló panasz vagy egészségügyi probléma esetén mindenki saját felelőssége, hogy orvoshoz fordul.

Felhasználó kijelenti, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt. Kijelenti továbbá, hogy megértette, hogy a Szolgáltatóval végzett munka független a kezelőorvosai, pszichológusa és az ügye(i)vel foglalkozó más szakemberek tevékenységétől, és azokat nem befolyásolja. 

Felhasználó saját felelőssége, hogy más, a testi-, lelki-, szellemi jóllétéért vele együtt dolgozó szakembereket a Szolgáltatóval  közösen végzett munkáról tájékoz­tat-e.

Felhasználó felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékenységmentorálás folyamata során a Szolgáltatóval megosztott információk– jelenlegi tudása szerint – a valóságnak mindenben megfelelnek.

Felhasználó beleegyezik, hogy a közös munka során bekövetkező fontos változásokról a Szolgáltatót a megfelelő időben tájékoztatoja.

A Szolgáltató által összeállított Bababehívó Programnak és a termékenységmentor munkájában bármilyen információ átadásának nem célja, hogy a Felhasználót meggyőzze arról, hogy amiben ő hisz, az helytelen, vagy, hogy másfajta tudásra van szüksége. A közös munka során a Szolgáltató a Felhasználót a saját bölcs megoldásainak a feltárásában  támogatja. A munka során feltárt információk és javaslatok felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségi körébe tartozik.

Felhasználó megértette, hogy a Szolgáltató a tevékenységét a tőle elvárható maximális gondossággal és szakértelemmel végzi. 

Felhasználó, a fenti tájékoztatás tudatában kijelenti, hogy a termékenységmentorálás folyamatban a saját felelősségére vesz részt. 

Kijelenti továbbá, hogy tudomásul veszi, a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 351. § (1) bekezdéseiben foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelenti, hogy a termékenységmentorálási folyamatban való aktív részvételbe beleegyezik, ezért a Szolgáltatót a Felhasználó életében, a mentorálási folyamat közben és után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Felhasználó a jelen nyilatkozatot a Szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag írja alá, illetve megrendelésével együtt fogadja el a mai napon. Ez a dokumentum a Szolgáltatóval végzett további közös munkára is érvényes.

Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben bármely ponttal kapcsolatban fenntartása merül fel, arról a Szolgáltatót írásban tájékoztatja, ez a véleménymódosulás azonban az addig végzett közös munkára visszamenőleg nem vonatkoztatható.

Felhasználót és a Szolgáltatót egyaránt titoktartási kötelezettség terheli. Ez a titoktartási kötelezettség vonatkozik mindenre, ami a Bababehívó Programban elhangzik írásos vagy szóbeli formában, akár a www.termekenyvagyok.hu weboldalon, akár a programhoz tartozó zárt facebook csoportban, akár személyes vagy onilne beszélgetős eseményeken, akár e-mailes vagy telefonos konzultáción a beszélgető felek között.

Szolgáltató azokat a történeteket, hozzászólásokat, melyek mások számára tanulságosak lehetnek és ezzel mások termékenységi útját segítik, név nélkül engedély nélkül feldolgozhatja, beépítheti a segítői tevékenységébe, közzéteheti a weboldalon, közösségi média felületein. Ezt kizálag név nélkül, minden személyazonosításra utaló részt kihagyva, módosítva teheti.

Amennyiben a Szolgáltató személyazonossággal tesz közzé a Bababehívó Programban elhangzott tartalmat, információt, azt kizárólag a Felhasználó írásos engedélyével teheti.

3.2. Hírlevél: A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során bejelölt témában hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról,  eseményeiről elektronikus direkt marketing üzenetben (eDM levél), e-mailben tájékoztatást nyújt. A Felhasználó a Hírlevél szolgáltatást regisztráció nélkül is jogosult igénybe venni.

A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a termekenyvagyok.hu Szolgáltatásaira és tartalmára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre.

Az eDM levél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató vagy az általa bevont adatfeldolgozó marketing ill. reklám tartalmú értesítést küldjön.

 1. Szerzői jogi védelem

4.1. A Bababehívó Program teljes anyaga és minden, ami a termekenyvagyok.hu weboldalon vagy ehhez tartozó közösségi média felületeken megjelenik, a Szolgáltató tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. Ez vonatkozik az írásos anyagokra, hanganyagokra, videós anyagokra, képekre.  Tilos azok írásos engedély nélküli másolása, vagy bármilyen formában történő sokszorosítása.

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultjaként minden jogot fenntart, a weboldal vagy közösségi média oldalak tartalmának vagy a Bababehívó Program tartalmának bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen tartalomnak (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) a másolása, sokszorosítása, terjesztése és egyéb üzleti célú felhasználása. Felhasználásukra kizárólag a Szolgáltató jogosult.

 1. Hirdetések és linkek

5.1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett hirdetések elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat a Szolgáltató a szerkesztett tartalmaktól elkülönítetten (pl. jelöléssel) teszi közzé.

5.2. Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni!

5.3. Tilos a Weboldal felületein a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen adatgyűjtést, profilalkotást, monitorozást végezni!

5.4. A Weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A bannerek hirdetésnek minősülnek.

 1. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

6.1. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

6.2. A Weboldalt mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalmat.

 1. Vonatkozó jogszabályok
 • Európai Parlament és Tanács „Általános Adatvédelmi Rendeletét” („GDPR”) 2016/679
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Jelen Felhasználási feltételek 2019. július 6. napjától visszavonásig hatályosak